SÖKA MEDEL

Civilsamhällets lösningar för ett resilient samhälle – klimatanpassning och social resiliens, Vinnova. Stänger den 20 juni 2023 kl 14:00

Vi är i stort behov av att stärka Sveriges resiliens och beredskap inför de förändringar som redan sker och än mer kommer att drabba vårt samhälle. Civilsamhällets aktörer har en central och viktig roll i att utveckla och testa lösningar för detta. Vinnova vill med den här utlysningen stötta utvecklingen och testandet av innovativa lösningar som kan öka samhällets, gruppers och individers säkerhet, motståndskraft och resiliens för att skapa hållbara samhällen. Vinnovas mål är att svenska städer och samhällen visar hur det går att skapa goda levnadsförhållanden för alla inom de planetära gränserna.

Olika stöd att söka på Västra Götalandsregionen. Alltifrån projektstöd inom regional utveckling och kulturstöd till sociala investeringsmedel.

Medel att söka inom social hållbarhet – exempel på aktuella utlysningar 2023. (Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2022)

Sök ditt Leaderområde , finansiera projekt genom EUs Leaderprogram 2023-2027. I leadermetoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Var är pengarna? Finansieringshandbok för ASF. (Skoopi – intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag, 2022)

Länk till ”söka finansiering” på Mikrofonden Väst

Finansieringsformer för föreningar och organisationer, Göteborgs stad (goteborg.se, 2023)

Nya handboken i lokal finansiering (Hela Sverige ska leva, 2015)