SJUHÄRAD

Social Ekonomi Sjuhärad (SES) har en medlemsskara som omfattar både mindre men lokalt väl förankrade föreningar såsom Föreningen Hemgården såväl som regionalt verkande som RF-SISU, Vuxenskolan samt Hela Sverige ska leva. SES har även en Borås folkhögskola, sociala företag och givetvis Coompanion som medlemmar. Vidare har SES en av sju platser för civilsamhället i Samrådet för den lokala överenskommelsen i Borås samt är involverade i Föreningsrådet. Ledamöterna ingår även i flertalet andra nätverk och är väl förankrade i både i regionen och delregionen. Vi välkomnar alltid fler medlemmar då vi är medvetna om att desto fler vi är, och med olika typer av erfarenheter, desto starkare blir vi. Följande föreningar är medlemmar i SES (juni 2023):

Föreningen Guldkanten

RF-SISU Västra Götaland

Mariedals IK

Västergötlands Hembygdsförbund

Borås folkhögskola

Föreningen Hemgården

Örestensflygklubb

Studieförbundet Vuxenskolan – Sjuhärad

Sjuhärads bygdegårdsdistrikt

RSMH Tryggheten

Coompanion Sjuhärad

Rydboholms SK

Sjuhäradsmusketörerna ek. förening

Kreativa kvinnor

Stallyckan i Mark

Frälsningsarmén

Hela Sverige ska leva Sjuhärad

Styrelsens verksamhetsberättelse 2022

Social Ekonomi Sjuhärad har haft nio beslutsmässiga protokollförda möten under 2022.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Janne Nolin Föreningen Hemgården

Vice ordförande Anita Zetterman RF-SISU

Kassör Carina Krii Coompanion Sjuhärad

Ledamot Catharina Rapp Vuxenskolan Sjuhärad (Ej deltagit i styrelsearbetet under verksamhetsåret)

Ledamot Anders Hjort Överenskommelsen Borås

Ledamot Alfred Hedlund RF-SISU

Ledamot Arne Skoglarsson Norrby IF

Ledamot Camilla Karlsson Borås Folkhögskola

Ledamot Anna Kjellberg Sjuhäradsmusketörerna

Ledamot Lizelott Lindström Guldkanten

Revisor har varit Bo-Lennart Bäcklund och suppleant tillsattes under året med Kjerstin Olofsson.

Valberedning har varit Per Jagemark RF-SISU och Markus Björk, Kreativa kvinnor

Styrelseledamöterna har också representerat SES i olika arbetsgrupper, organisationer och projekt.

Sociala ekonomins råd (SER)

Under året har, som tidigare år, SES representerats på SER-möten. Ordinarie ledamöter har varit Anita Zetterman, Arne Skoglarsson, Carina Krii och Jan Nolin samt ersättare Liselotte Lindström, Catharina Rapp, Anders Hjort, Anna Kjellberg och Affe Hedlund.

Om arbetet med Överenskommelsen Borås Stad

Under året har Ordförande Jan Nolin, Vice Ordförande Anita Zetterman samt Camilla Karlsson varit aktiva i Överenskommelsen Borås. Samtliga har suttit med i Samrådet för Överenskommelsen där Janne Nolin representerat SES samt en period fungerat som processledare i den, Anita Zetterman representerat Föreningsrådet och Camilla Karlsson representerat SES under perioden Jan Nolin fungerat som precessledare.

Om Samverkan mellan de fyra plattformarna och Västra Götalandsregionen

Under året har samverkan mellan de fyra delregionala plattformarna varit fortsatt hög. NAD i Väst, som, utläses Nätverk, Aktivitet, Delaktighet, har verkat över samtliga regionens plattformar dvs Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad.

Det har även arbetats med en vidareutveckling av den ansökan som fick avslag av Vinnova 2021, för att få medel att ytterligare stärka plattformarna. Ansökan arbetades om till en ansökan om förstudiemedel för att undersöka möjligheterna för ett Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) mellan Västragötalandsregionen och plattformarna. Det resulterade i att vi sent på året fick gemensamma medel för att finansiera en förstudie för detta IOP under 2023.

Regionala Överenskommelsen

Jan Nolin har varit ledamot i Regionala Överenskommelsen (RÖS) grupp om fem representanter från civilsamhället och valdes under hösten för en ytterligare period om fyra år. 2023-2026.

Övrigt

För första gången firade vi Internationella frivilligdagen 5 december. Det skedde i Kinna, Ulricehamn samt Borås. Hos Vuxenskolan i Kinna var det öppet hus och bjöds på tårta. På Oasen i Ulricehamn var det musikunderhållning av Kulturskolan och föreläsning av Torbjörn Brandehill, Sveriges frivilligcentraler.

I Borås var det ett panelsamtal hos Föreningen Hemgården som leddes av Erik Jullander, Borås tidning om vikten och glädjen i frivilligt arbete. Panelen bestod av Tulay Orre, RFSL, Mikael Larsson, Bygdegårdsrörelsen samt riksdagsman, Maria Kraft, O-ringen, Marie Blomgren, Fräslningsarmén och Matbanken samt Fredrik Davisson, Equmenia Storsjöstrand.

Som helhet var detta ett mycket lyckat arrangemang som vi har för avsikt att återkomma med årligen.

Framtiden, hur ser den ut?

Styrelsen ser fortsatt att Social Ekonomi Sjuhärad har en funktion att fylla för föreningar i Sjuhärad och ska på olika sätt aktivt arbeta för att få till stånd Överenskommelser i övriga kommuner i Sjuhärad. Arbetet med förstudien inför ett förhoppningsvis kommande IOP kommer ytterligare att stärka detta. Social Ekonomi Sjuhärad behöver även fortsatta arbetet att bredda vårt medlemsunderlag och likaså representationen i styrelsen.

Antal medlemsföreningar har under året uppgått till 13 stycken.

Borås 17 april 2023