GJORT

Internationella Frivilligdagen 5 december 2022

Vi uppmärksammar det frivilliga, ideella arbetet som är så viktigt för det goda livet. Vi firar tillsammans men på olika platser. Senast med plattformarnas engagemang med fysiska träffar i Göteborg, Uddevalla, Borås och på webben i Skaraborg, och i samarbete med Västra Götalandsregionen. Många föreningar berättade om sitt fantastiska arbete för och med medmänniskor, härlig musik, teater med glädje och skratt, allvarliga ämnen och panelsamtal med folk från föreningar och politiken. Se bilder från firandet på vår facebook-sida.

NAD i väst 2019-2022

Projektet NAD i väst – Nätverk, Aktivitet och Delaktighet är en metod där vi matchar nyanlända invandrare med föreningar och skapar nya vägar till möten. Våra samordnare söker upp deltagare, presenterar föreningslivet med tusentals aktiviteter och mötesplatser. Våra deltagare som är mellan 20 – 65 år väljer aktiviteter i sitt närområde och blir matchade mot den förening som ser möjligheten, är lämplig och har energin att entusiasmera nya medlemmar.

Projektet pågick under mer än tre år och drevs under den första perioden med Västra Götalandsregionen som projektägare och Social Ekonomi i Skaraborg samt Göteborgsregionens Sociala Ekonomi som utförare. Under den senare projektperioden har dessutom Social Ekonomi Fyrbodal och Social ekonomi Sjuhärad adderats till. Detta innebär att NAD i väst som verksamhet erbjuds i hela regionen. Den sista perioden har projektletts av Göteborgsregionen. I styrgruppen för projektet har Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen och de fyra plattformarna varit representerade.

Från starten i mars 2019 har vi matchat totalt 900 individer från etablering och andra utlandsfödda. Alla i vår målgrupp är vuxna, befinner sig långt från arbetsmarknaden och har en låg språkprogression. Vi har arbetat utifrån utmaningen att det är svårare att matcha kvinnor än män, vilket gjort att vi i större utsträckning sökt upp miljöer där kvinnor befinner sig. Detta har bland annat resulterat i att vi matchat 70 procent kvinnor. 

De föreningar som tar emot deltagare har blivit ersatta med 1500 kronor för att täcka kostnader för avgifter, ledare, material mm. Föreningarna har ett stort intresse av att medverka i projektet och vill vara en resurs för nya svenska men är många gånger osäkra på hur de skall gå till väga och rädda för att deras kunskap kall vara otillräcklig. Vi har bland annat därför gjort många besök hos föreningar både enskilt och i grupp inför eventuella matchningar. Dessutom har samordnarna för NAD medverkat i ett stort antal workshops och utbildningar som studieförbund och andra organisationer anordnat för medlemmar och ledare. 

Plattformarna har haft samordnare anställda för projektets genomförande. Till exempel har Göteborgsregionens sociala ekonomi haft två samordnare som delat på den tjänst som varit inom projektets ram, på 50 procent vardera. Verksamheten har utgått från kontoret på Södra Allégatan 1 B i Göteborg. Eftersom det både handlar om att söka upp deltagare samt att matcha dessa mot intresserade föreningar har verksamheten bedrivits ute i föreningarna. Från årsskiftet 2021/22 reducerades det till en tjänst 50 procent på GSE.

Projektet förlängdes till 2022-05-31 eftersom pandemin medverkat till fördröjningar samt att vissa kostnader inte har uppstått. Dessa två saker bidrog till att projektet kunde förlängas tillsammans med finansiärerna Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. NAD i väst hamnade tyvärr mellan EU:s finansieringsperioder vilket ytterligare ökade utmaningen till ny finansiering. En stor förhoppning var att Länsstyrelsen, tillsammans med VGR skulle finansiera ytterligare en period. Idén med individuell rekrytering till föreningar som bedriver aktiviteter som är anpassade till individens intresse har varit mycket positiv och framgångsrik med matchning av 900 individer och har också tagit emot positivt av samarbetspartners på kommunal och lokal nivå, likväl som av deltagarna själva samt av föreningarna efter viss bearbetning. 

Projektansökan Vinnova 2021

De fyra plattformarna för social ekonomi i Västra Götalandsregionen ansökte tillsammans hos Vinnova för ett större projekt ”CIVIL-HUB” för att stärka civilsamhällets delaktighet i omställningen till ett hållbart och jämlikt samhälle. Huvudfokus låg på kommunmobilisering för samhällsentreprenörskap och platsutveckling, utveckling av en HUB för civilsamhällets idéburna sociala innovationer och att skapa förutsättningar för ett IOP mellan civilsamhället och den offentliga sektorn. VGR tog ett positivt beslut om medfinansiering, men tyvärr, vi kom i gott sällskap av 120 andra sökande som inte heller fick del av Vinnovasatsningen denna gång. 

Samhällsentreprenörskapsprogram 2018-2021

De sociala ekonomiplattformarna i Skaraborg, Sjuhärad, Fyrbodal och Göteborgsregionen har arbetat tillsammans med VG-regionen i utlysningar inom samhällsentreprenörskapsprogram.

Plattformarna fick resurser för att samarbeta med VG-regionen med utlysningen av projektmedel, samt att stödja de projekt som blir beviljade projektmedel. Vi har deltagit i de utbildnings möten som regionen haft när det gäller ansöknings och rekvisitionsförfarande. Från början handlade det om den projektutlysning Socialt entreprenörskap som beslutades 2018 och skulle pågå under 2019, sedan förlängdes vårt arbete med en ny utlysning 2020, som kallades Samhällsentreprenörskap.

Denna utlysnings beviljade projekt har pågått även under 2021. Vi har genomfört informationsmöten för intresserade projekt för att informera föreningarna om ansökningsförfarande och vad man kan söka för. Vi har sedan gått igenom alla ansökningar och gjort bedömning av var och en. Vi har också bjudit in till projektverkstad där organisationerna har kunnat pröva sina ansökningar och diskutera med andra sökande innan man skickar in sin ansökan. Det har inneburit att föreningar har upptäckt att de kan samverka i samma projekt. Dessa har kompletteras med individuell informationsgivning via både telefon och mejl under hela utlysningsperioden.

Vi har även deltagit i uttagningsprocessen tillsammans med regionen av projekt som sökt medel. Vi har ansvarat för att följa projekten under året som de pågår, tex genom många gemensamma uppföljningsmöten med projekten under projektperioden. Det har varit mycket uppskattat och inneburit att några projekt hittat frågor att samarbeta om och ge varandra tips och idéer. Vi har också jobbat med direkta kontakter både genom enskilda samtal, telefon- och mailledes för att stödja projekten i sitt arbete. Som avslutning av varje projektperiod har vi bjudit in till en gemensam träff för alla projekt i regionen. Vid dessa tillfällen har projekt deltagit som haft en spridning över alla delregioner. De projekt som på gick 2020 – 2021 hade vi en digital träff i juni 2021 och en fysisk träff i september hos Egnahemsfabriken på Tjörn. Då genomfördes också en Swot analys, samt att träffen finns filmad med intervjuer av de närvarande 7 projekten. Tanken med detta har varit som en form av utvärdering, men också för att projekten skall få en kontakt med varandra för att om möjligt kunna stödja och samarbeta med varandra i framtiden. Det framkom vid avslutningsträffen att alla de närvarande projekten hade en önskan om att bilda ett nätverk för att kunna träffas ett par gånger/år samt att de skulle önska att det fanns en projektbank där även tidigare projekt fanns och att den skulle vara webbaserad.

Länk till film från avslutningsmötet: https://vimeo.com/604061957

Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida: Samhällsentreprenörskap – Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Projekt som fått fått stöd inom samhällsentreprenörskapsprogrammet 2020-2021:

Från frö till ugn
Projektägare: Egnahemsfabriken, Tjörn

Matbutiken- en social supermarket i tiden 
Projektägare: Frälsningsarmén Borås, Borås

Hunger & Hållbarhet
Projektägare: Föreningen ätbart, Skövde

Lokal service på Koster
Projektägare: Kosteröarnas företagarförening, Strömstad

Ung samverkan 
Projektägare: MiM Kunskapscentrum, Göteborg

Stallyckanmodellen 
Projektägare: Stallyckans gård o ryttarförening, Borås

Tibro föreningspool 2020 – 2021
Projektägare: Tibro föreningspool, Tibro

Simkunnighet för alla i Trollhättan 
Projektägare: Trollhättans simsällskap, Trollhättan

Back on track 
Projektägare: Uddevalla pastorat, Uddevalla

Destination Jonsered (förstudie) 
Projektägare: Cupet i Partille ekonomisk förening  (Le Mat), Partille

Hall för funktionsnedsatta (förstudie) 
Projektägare: Föreningen Uddevalla open parasport, Uddevalla

Nytänkande på arbetsmarknaden (förstudie) 
Projektägare: Infoglob ekonomisk förening, Göteborg

Öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar utifrån ett habiliterande arbetssätt (förstudie) 
Projektägare: Stiftelsen Bräcke diakoni, Göteborg

Mariposa på Kållebruket (förstudie) 
Projektägare: Studieförbundet ABF Sydvästra Götaland Mölndal