SKARABORG

SENS – för en starkare röst i samhället

Föreningen har till ändamål att främja samarbete mellan nätverkets medlemmar till gagn för social ekonomi som utvecklingskraft i samhället. Förening ska utgöra plattform för aktörer inom social ekonomi att tydliggöra denna kraft. Föreningens verksamhet grundas på vedertagen definitionen av social ekonomi; ”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.” Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Inom social ekonomi, som även kan kallas tredje sektorn eller det civila samhället, bedrivs många viktiga verksamheter som bidrar till tillväxt, utveckling och arbetstillfällen. Sociala ekonomin är organiserad i ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och utvecklas ofta underifrån utifrån behov och engagemang inom olika område. Samhället ställer allt större förväntningar på social ekonomi och dess möjligheter till att bidra både till välfärdens innehåll och ekonomisk utveckling. SENS ideella förening samlar sociala ekonomins intressenter i Skaraborg för att tillsammans ge sektorn en starkare röst i samhället. SENS är aktiva för medlemmars samverkan och kunskapsinhämtande. Verksamhetsberättelse 2022.

Medlemmar

Social ekonomi i Skaraborg omfattar både stora och små verksamheter med olika inriktning. SENS ska fortsatt aktivt söka fler medlemmar för att bredda nätverket. SENS har 18 medlemsföreningar men tillsammans representerar de ca 600 föreningar i Skaraborg. Följande föreningar är medlemmar i SENS (juni 2023):

SRF Skaraborg

Fågelsjö i kulturbygd

FUB Töreboda

Skaraborgs bygdegårdsdistrikt

Coompanion Skaraborg

Västergötlands Hembygdsförbund

Stadsnära Lantgård

Västergötlands Idrottsförbund

Volontärtorget

Skövde Teaterförening

EDCS

Kanalslussen Ek förening Töreboda

SV Skaraborg

Funktionsrätt Skaraborg

Hela Sverige ska leva Skaraborg

Föreningspolen Tibro

Ätbart Skövde

Mötesplatser

SENS och föreningens medlemmar skall skapa mötesplatser för social ekonomi. Möten för utbyte mellan medlemmar men också för att ge kunskap om sektorns möjligheter som samhällsaktör.. När möjligheten finns ska SENS delta på mässor, seminarier, föreläsningar där SENS och våra medlemmar intresse ska framhållas och bevakas.

Hållbar etablering av SENS

SENS kommer under året fortsätta arbetet med att påtala värdet av och etablera en fast struktur och grund för SENS arbete i Skaraborg. Arbetet kommer ske i samverkan med de övriga nätverken för social ekonomi i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen. Huvuddelen av aktiviteterna i år kommer att vara kopplade till den förstudie som vi har fått tillsammans med de övriga plattformarna gällande en IOP .

SER – Västra Götaland regionens ”Sociala Ekonomins Råd”

SENS utser fyra representanter till Västra Götaland regionens råd för social ekonomi. SENS ombud ska föra fram angelägna frågor från Skaraborg och ta med sig tillbaka regionens intentioner för social ekonomis utveckling.

Tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2030

En ny tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland håller på att tas fram. Social ekonomi är en av aktörerna för att genomföra strategin och SENS ska aktivt arbeta för att fortsatt vara en betydande part i arbetet med strategin.

Tillväxt Skaraborg

Tillväxt Skaraborg arbetar med tillväxt och utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Kommunalförbundet Skaraborg har delansvar och SENS har en representant i utskottet som kommer att bevaka sociala ekonomins intressen. Information om arbetet kommer att spridas av SENS under året.