GÖTEBORGSREGIONEN

Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE) är en förening för paraplyorganisationer och vi representerar tillsammans tusentals medlemmar. Människor som varje dag på olika sätt ägnar tid som frivillig för att hjälpa andra, göra samhället bättre. Samtidigt kan vi konstatera att det är svårare att driva föreningsarbete idag. Många av vara medlemmar vittnar att det är svårare att få förståelse för föreningens arbete, att det förekommer många krav som ökar det administrativa arbetet och att det behövs större kunskaper bland beslutsfattande politiker och tjänstepersoner om civilsamhällets villkor.

Därför behövs GSE, vår uppgift är alltid att verka för att våra medlemsorganisationer skall vara synliga i samhället, att vi sprider kunskap om den viktiga arbete alla gör, att vi har kontakter med beslutsfattare för att bevaka allas rättigheter till att organisera sig och verka, och att vi arbetar för att få fram goda möjligheter för vara paraplyorganisationer till att växa och utvecklas.

Organisationerna som ingår är:

 • ABF Göteborg
 • Coompanion Göteborgsregionen
 • Funktionsrätt Västra Götaland
 • Göteborgs FöreningsCenter
 • Hela Människan Västra Götaland
 • Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen
 • Länsnykterhets Förbundet
 • RF-Sisu Västra Götaland
 • SKOOPI Göteborgsregionen

Vi är många

Det är inte helt enkelt detta att göra en korrekt sammanfattning av de nio paraplyorganisationerna som utgör Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE). Till skillnad från de övriga plattformarna har GSE från början valt att vara en organisation för paraplyorganisationer. Det medför att GSE har ett omfattande nätverk som når ut till ett mycket stort antal lokala föreningar. De nio paraplyerna är väldigt olika och totalen/genomsnittet siffermässigt speglar därför inte den korrekta verkligheten. RF-Sisu Västra Götaland är den stora jätten, som ”stökar till det”. Också att organisationerna har olika geografiska upptagningsområden. Några spänner över hela regionen medan andra agerar i Göteborgsregionens 12 kommuner i Västra Götaland och ytterligare några enbart i Göteborgs kommun

GSEs paraplyorganisationer har tillsammans 148 anställda. Utöver de anställda har också alla utom RF-Sisu ideellt arbetande styrelser och arbetsgrupper. Vidare har de nio paraplyerna 615 andra organisationer och föreningar som medlemmar. De större av dessa organisationer och föreningar har dessutom i sin tur många tusentals lokala föreningar som utför ett omfattande ideellt arbete i de lokala verksamheterna.

Av de nio paraplyorganisationerna i Göteborgsregionens sociala ekonomi är fyra regionala och finns i hela Västra Götalandsregionen, tre omfattar Göteborgsregionen utom Kungsbacka och två enbart Göteborgs stad. De har i sin tur 221, 225 respektive 169 anslutna egna medlemsorganisationer samt 100, 19 respektive 29 anställda.

Vårt ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att stärka den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. Verksamhetsberättelse 2022.

Därvid skall föreningen:

 • driva gemensamma projekt
 • tillhandahålla gemensam service gentemot medlemmarna
 • utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom den sociala ekonomin
 • verka för att medlemmarna sinsemellan utbyter erfarenheter och kunskap.
 • utgöra beredningsorgan eller mellanhandsorganisation för samhälleligt stöd till den sociala ekonomin
 • uppvakta politiker och andra beslutsfattare för att stärka och synliggöra social ekonomis roll i samhällsutvecklingen
 • söka medel och för medlemmarnas räkning driva informations- och utvecklingsprojekt

Vi ingår i

 • Överenskommelsen mellan Göteborgs stad och civilsamhällets organisationer
 • Trygghetsrådet Göteborgs kommun
 • Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och civilsamhällets organisationer
 • Ingår i Sociala Ekonomins råd (SER/VGR) tillsammans med politiker från Västra Götalandsregionen
 • Ingår i beredningsgruppen för utveckling av Överenskommelsen i Västra Götalandsregionen (RÖS/VGR)

Exempel på IOP i Göteborgsregionen

HINDÅS STATION Ett föreningsdrivet kulturhus i Hindås. IOP mellan Hindås Bygdegårdsförening och Härryda kommun sedan 2017.

HINDÅS STATION. Ett föreningsdrivet Kulturhus i det gamla stationshuset som sedan 2017 drivs genom ett IOP mellan Härryda kommun och Hindås Bygdegårdsförening.

MOBILISERING I HJÄLLBO OCH LÖVGÄRDET. Ett IOP mellan civilsamhälles organisationerna Bräcke Diakoni, Coompanion, Göteborgs Räddningsmission, Göteborgs Stadsmission samt Rädda Barnen och offentliga sektorn Göteborgs stad samt Bostads AB Poseidon för ett Jämlikt Göteborg samt ett Tryggt Angered (2019-2022).