OM OSS

Social ekonomi – vad är det

Social ekonomi har använts som begrepp inom EU administrationen sedan 1989. I Sverige pratade vi om ideella sektorn, tredje sektorn eller civilsamhället, men efter inträdet i Europeiska Unionen började begreppet social ekonomi användas även här. För att kartlägga villkoren för social ekonomi i Sverige samt belysa dess betydelse i samhället tillsatte regeringen en utredning (Ds 1998:48). Inrikesdepartementet fick ansvaret och en arbetsgrupp av tjänstepersoner från berörda departement samt experter från civilsamhälle och akademin tillsattes.

Den sociala ekonomins idé beskrevs i relation till offentliga sektorn så som:

Social ekonomi som idé bygger på tanken om verksamheter
som uppkommer och styrs helt och hållet utifrån sitt syfte att göra
konkret nytta för människor. Det handlar om att möta behov och
önskningar direkt med praktisk verksamhet, jämförbart med att äta
när man är hungrig. Detta till skillnad från att genom intäkter från
kommersiell verksamhet eller via det politiska systemet skapa sig
möjligheter att i nästa steg tillfredsställa behov och önskningar.
Det handlar om verksamheter som är samhälls- och
människotillvända på samma sätt som stora delar av den offentliga
sektorn, men som förutsätts anpassas helt och hållet efter dem som
är ”mottagare”, genom dessas eget inflytande eller på annat sätt.

De fann att det bästa sättet att kortfattat definiera social ekonomi i en svensk kontext var:

Den sociala ekonomin består av organiserade verksamheter som
primärt har ett samhälleligt ändamål och är organisatoriskt
fristående från den offentliga sektorn.

Den beskrivning av social ekonomi som används mest idag utarbetades av Kulturdepartementet 1999 och lyder:

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.

Sociala ekonomins nätverk i Västra Götaland

I början av 2000-talet bildades med stöd av Västra Götalandsregionen tre nätverk som samlar och företräder den sociala ekonomin: Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg (SENS), Social ekonomi i Sjuhärad (SES) och Social ekonomi i Fyrbodal (SEF). I Göteborg fanns sedan tidigare nätverket Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE). De här fyra nätverken har till uppgift att samla den sociala ekonomins aktörer. Varje nätverk har sin egen styrelse, stadgar och verksamhet, men samverkar också med varandra och med Västra Götalandsregionen i olika projekt och aktiviteter.

Sociala ekonomins råd i Västra Götaland

Inom ramen för Västra Götalandsregionen bildades 2004 den sociala ekonomins regionala råd, SER. Det är en plattform för samverkan mellan den sociala ekonomin och Västra Götalandsregionen. I rådet sitter både företrädare för de fyra delregionala nätverken och förtroendevalda från Västra Götalandsregionen. SER ska jobba för ökad kunskap i frågor som gäller den sociala ekonomin och att hitta gemensamma handlingsvägar för utveckling, företagande och sysselsättning. Ambitionen är att SER ska bli en ännu bredare mötesplats där representanter för verksamheter som region – utveckling, miljö, kultur samt hälso- och sjukvården möter företrädare för den sociala ekonomin. (Social ekonomi i Västra Götaland, VGR, 2008). Den sociala ekonomin är genom sin demokratiska grund, identitet och sammanhållning viktig för lokal och regional utveckling (vgregion.se, 2023).

Förstudie ”IOP för det goda livet”

Under 2023 driver vi tillsammans förstudien ”IOP för det goda livet”. Förstudien ska skapa möjligheter för de fyra delregionala nätverken för social ekonomi i Västra Götaland att, tillsammans med Västra Götalandsregionen, formulera ett förslag till ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att gemensamt möta samhällsutmaningar inom ramen för omställning till ett hållbart samhälle. Syftet är att hitta nya former för samverkan, med målsättningen att ta fram ett utkast till IOP för undertecknande. Förstudien ska stärka de delregionala plattformarna och bidra till ökad delaktighet från civilsamhället, samt stärka informationen och dialogen med kommunalförbunden och kommuner om den pågående processen.

Behov och syfte med förstudien har förankrats i Sociala ekonomins råd (SER). Genomförandet kommer att omfatta samverkan med SER men även andra berörda parter inom Västra Götalandsregionen, däribland kulturnämndens verksamhetsområden kopplade till det civila samhället samt Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället. Förarbetet inför ett IOP skiljer sig från vanliga utvecklingsprojekt och satsningen finansieras i sin helhet av Västra Götalandsregionen.

Läs mer om förstudien ”IOP för det goda livet”; om samhällsutmaningar, om våra prioriterade områden samhällsentreprenörskap, platsutveckling samt social sammanhållning och demokratisk delaktighet, och om IOP som metod. Civilsamhällets organisationer spelar en viktig roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

Kontakter

Förstudien ”IOP för det goda livet”: info@socialekonomi.se

Sociala ekonomins nätverk i Skaraborg/SENS: Helena Dahlström, helena.dahlstrom@coompanion.se

Social ekonomi Sjuhärad/SES: Janne Nolin, janne@hemgarden.se

Social ekonomi Fyrbodal/SEF: Marie Pettersson, marie.pettersson@coompanion.se

Göteborgsregionens sociala ekonomi/GSE: Pia Svanqvist, piasvanqvist@gmail.com

Sociala ekonomins råd/Västra Götalandsregionen: Anne Svensson, anne.m.svensson@vgregion.se