GSE ÅRSMÖTE 26 APRIL

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR GÖTEBORGSREGIONENS
SOCIALA EKONOMI,
Org.nr: 769607-4496
Onsdag 26/4 2023 klockan 18.00 på Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika
  rösträknare
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorns berättelse
 8. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
 11. Beslut om verksamhetsplan och budget.
 12. Fastställande av medlems- och serviceavgifter
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  Val av revisor
 14. Styrelsens förslag
 15. Motioner
 16. Mötet avslutas